Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie  o ochronie danych”) („RODO”) podajemy co następuje:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MB Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha ( dalej: „MB Piaseczno”) oraz podmioty Grupy TREE wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej klauzuli na mocy umowy o współadministrowaniu z dnia 27 listopada 2019r. Informacja o współadministrowaniu zawierająca wyciąg z ustaleń Współadministratorów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej klauzuli.

Mogą się Państwo z nim kontaktować za pomocą Współadministratora pełniącego rolę Punktu kontaktowego następujący sposób:

 1. przez elektroniczną skrzynkę biuro@tree.com.pl
 2. telefonicznie: (22) 757 40 03
 3. listownie na adres: TREE Grupa, Łubna 50C, 05-532 Baniocha z dopiskiem „Dane osobowe”

Ilekroć w niniejszej klauzuli jest mowa o Administratorze rozumie się przez to również wszystkich Współadministratorów, którzy zawarli umowę o współadministrowaniu z dnia 27 listopada 2019r.

Inspektor Ochrony Danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora na podstawie zapisów umowy o współadministrowaniu z dnia 27 listopada 2019r. Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@tree.com.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Współadministratorów w związku z korzystaniem ze stron internetowych oraz usług Współadministratorów będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia umowy, wykonania  lub kontynuacji usług oferowanych przez Administratora;
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w tym wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji);
 3. obsługi utworzonego konta;
 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i odszkodowań;
 5. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;
 6. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby wewnętrzne prowadzenia analiz i statystyk;
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
 8. archiwizacji
 9. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach użytkowanych przez Administratora poprzez obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa personel jak i klientom Administratora.

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust.1 pkt a) b), c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.:

 1. udzielona zgoda;
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

Odbiorca danych i miejsce przekazania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych.
 2. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 3. kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (np. USA).

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować  do przetwarzania danych przez niezbędnych określony w przepisach czas;
 2. czas potrzebny do obsługi utworzonego konta
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych
 4. okres na jaki została udzielona zgoda

Jakie ma Pani/Pan prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 6. przeniesienia Pani danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Pani/Pana dane, które są zbierane za pomocą cookies, Administrator  w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Pani/Pana osoby. Zatem jeśli chciałby Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, będzie Pani/Pan poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu dokonania identyfikacji.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora a także gdy uzna Pan/pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa).

 Jakie będą konsekwencje nie podania danych?

Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu realizacji usług Administratora niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może uniemożliwić wykonanie przez niego usług.

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na skrzynkę mailową: biuro@tree.com.pl

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Załącznik nr 1 – informacja o współadministrowaniu

 1. TREE CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483822,  NIP 1231281809, REGON 146952500 reprezentowaną przez:
  1. Dariusz Tomasz Dudek:

Oraz

 1. CONSTRUCTION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444293,  NIP 1231274703, REGON 146451086 reprezentowaną przez:
  1. Anna Elżbieta Lewicka,
  2. Tomasz Rafał Wąsek,
 2. FAKTUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150305,  NIP 1230858365, REGON 014951859 reprezentowaną przez:
  1. Dariusz Tomasz Dudek,
 3. MB PIASECZNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000644782,  NIP 1231327960, REGON 365747070 reprezentowaną przez:
  1. Dariusz Tomasz Dudek,
 4. MEDIA PIASECZNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327911,  NIP 1231175289, REGON 141755580 reprezentowaną przez:
  1. Dariusz Tomasz Dudek,
 5. PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485808,  NIP 1231281790, REGON 146968079 reprezentowaną przez:
  1. Dariusz Tomasz Dudek,
 6. TREE OCHRONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587276,  NIP 1231306573, REGON 363044157 reprezentowaną przez:
  1. Dariusz Tomasz Dudek,
 7. TREE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000240107,  NIP 1231070018, REGON 140340523 reprezentowaną przez:
  1. Dariusz Tomasz Dudek,
 8. TREE SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666998,  NIP 1231345900, REGON 366845283 reprezentowaną przez :
  1. Dariusz Tomasz Dudek,
 9. TREE SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697197,  NIP 1231371168, REGON 368451128 reprezentowaną przez:
  1. Dariusz Tomasz Dudek,
 10. TREE TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565754,  NIP 1231302322, REGON 361979040 reprezentowaną przez:
  1. Anna Elżbieta Lewicka,
  2. Tomasz Rafał Wąsek,
 11. TERRA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kręta 26, 05-504 Henryków-Urocze wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457849,  NIP 1231276926, REGON 146628780 reprezentowaną przez:
  1. Dariusz Tomasz Dudek,
 12. TREE HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łubna 50C, 05-532 Baniocha wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700286,  NIP 1231374497, REGON 368578722 reprezentowaną przez:
  1. Dariusz Tomasz Dudek,
 13. WER-SYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Gościniec 5a, 05-503 Wola Gołkowska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321983,  NIP 1231169834, REGON 141646425 reprezentowaną przez:
  1. Dariusz Tomasz Dudek,

– zwane dalej łącznie „Współadministratorami” lub z osobna „Współadministratorem” – informują, iż:

 1. Ze względu na łączące je powiązania personalne, infrastrukturalne oraz biznesowe zawarły umowę o współadministrowanie danymi osobowymi.
 2. Współadministrowanie zostało ustanowione przez Współadministratorów w celu pełniejszej realizacji określonej przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz celem wykluczenia możliwości wystąpienia negatywnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Współadministratorami w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, tj. sytuacji, w której żaden ze Współadministratorów nie poczuwa się do odpowiedzialności za realizację tych praw.
 3. Współadministrowanie obejmuje wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Współadministratorów wskazane w Umowie o współadministrowaniu, w tym w szczególności dane osobowe: kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników, klientów, potencjalnych klientów, dostawców towarów i usług oraz osób utrwalonych przez monitoring wizyjny.
 4. Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi.
 5. O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy będą wspólnie decydowali poprzez uzgodnienie i wdrożenie wspólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz – jeżeli zajdzie taka potrzeba – na bazie dodatkowych uzgodnień.
 6. Współadministratorzy informują, iż niezależnie od czasu trwania łączącej ich Umowy, współprzetwarzanie przez nich danych osobowych będzie następować przez czas niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane. Okresy przetwarzania poszczególnych Danych Osobowych zostały określone w prowadzonych odrębnie przez Współadministratorów rejestrach czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust.1 RODO.
 7. Współadministratorzy dokonują podziału obowiązków wynikających z RODO w sposób określony w umowie o współadministrowaniu a w szczególności jak wskazano w poniższych punktach.
 8. TREE Capital jako ustanowiony przez Strony Punkt kontaktowy będzie zobowiązane do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane zostały pozyskane przez TREE Capital oraz wobec podmiotów, których dane zostały pozyskane wspólnie lb z osobna przez innych Współadministratorów.
 9. Współadministratorzy uzgodnili, iż w razie wątpliwości domniemuje się, że podmiotem zobowiązanym do wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych jest TREE Capital pełniący rolę Punktu kontaktowego.
 10. Niezależnie od zapisów, o których mowa w pkt. 8-10 powyżej, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, jak również kierować żądania w tym zakresie do wspólnego punktu kontaktowego, o którym mowa w pkt. 12 poniżej.
 11. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem Współadministratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Współadministrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie Współadministratorowi pełniącemu rolę Punktu kontaktowego.
 12. Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, dostępny jest pod następującym adresem e-mail: wspoladministratorzy@tree.com.pl
 13. Współadministratorzy wobec osób trzecich będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.