Informacja kluczowa  – skrót Polityki ochrony danych osobowych w Grupie Tree

Wszystkie zamieszczone poniżej informacje odnoszą się do spółek występujących pod zwyczajową nazwą Grupa Tree. W skład Grupy wchodzą następujące  podmioty prawa handlowego:

 1. Construction Group Sp. z o.o.
 2. Faktum Sp. z o.o.
 3. MB Piaseczno Sp. z o.o.
 4. Media Piaseczno Sp. z o.o.
 5. Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Energia Sp. z o.o.
 6. Terra Polska Sp. z o.o.
 7. Tree Capital. Sp. z o.o.
 8. Tree Diament Sp. z o.o.
 9. Tree HR Sp. z o.o.
 10. Tree Ochrona Sp. z o.o.
 11. Tree Polska Sp. z o.o.
 12. Tree Recykling Sp. z o.o.
 13. Tree Serwis Sp. z o.o.
 14. Tree Silesia Sp. z o.o.
 15. Tree Spedycja Sp. z o.o.
 16. Tree Team Sp. z o.o.
 17. Wer-Syl Sp. z o.o.

Informacje kluczowe
dotyczące ochrony danych osobowych Grupy Tree

Podmiot odpowiedzialny za realizację
Tree Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
[w odniesieniu do wszystkich podmiotów Grupy Tree na podstawie dwustronnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych]

Podstawa prawna przetwarzania
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz.Urz. UE L2016 nr 119, s. 1,];

Administrator danych
Tree Polska sp. z o.o.
Adres: Łubna 50C, 05-552 Baniocha

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000240107

Za bezpieczeństwo przetwarzania danych elektronicznych odpowiedzialne są następujące, pracujące dla Grupy Tree, podmioty:

 1. strona internetowa www.tree.com.pl – Agencja Interaktywna Sodova, ul. Kazimierza Puławskiego 92, 05-510 Konstancin-Jeziorna;
 2. administrowanie systemem informatycznym – Tree Polska Sp. z o.o., Łubna 50C, 05-543 Baniocha 

Kontakt
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub w celu realizacji przysługujących Państwu praw  wskazanych w tym dokumencie, prosimy o kontakt:

e-mail: iod@tree.com.pl
adres: Tree Polska Sp. z o.o. – IOD, Łubna 50C, 05-543 Baniocha

Rodzaje danych i źródła ich pozyskiwania
W toku realizacji usług stanowiących statutowy zakres działania spółek Grupy Tree, przetwarzane są następujące grupy danych:

Dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, podpis elektroniczny, data i miejsce urodzenia, dane dotyczące dowodu tożsamości, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej, numer statystyczny [REGON];

Dane finansowe: informacje o rachunkach bankowych, dokumenty potwierdzające zobowiązania wobec Grupy Tree.

Nie przetwarzamy poszczególnych kategorii danych osobowych, to jest danych wrażliwych.

Dane pozyskujemy: bezpośrednio od Państwa, w toku:

 1. realizacji umów handlowych z klientami;
 2. realizacji umów z kooperantami;
 3. nawiązywania, obsługi i rozwiązywania stosunków pracy.

Pozyskiwanie danych od administratorów
We wszystkich przypadkach, gdy dla wykonania umów handlowych w zgodzie z obowiązującym prawem, nasi kooperanci – będący administratorami danych osobowych – dostarczą podmiotom Grupy Tree dane osobowe swoich pracowników lub osób współpracujących  nimi, są oni zobowiązani do zapewnienia Grupy Tree, że pracownicy, których dane przekazano zostali należycie poinformowani i udzielili na przekazanie stosownych zgód, jeśli były wymagane prawem oraz że na Grupie Tree nie ciąży żaden dodatkowy obowiązek dotyczący oddelegowanych pracowników lub osób współpracujących. 

Cele przetwarzania danych
Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. zarządzania umowami handlowymi
  1. przygotowania ofert handlowych
  2. obsługi kontraktów w relacjach z klientami i kooperantami;
  3. realizacji wzajemnych zobowiązań finansowych z klientami i kooperantami;
 1. udzielania informacji handlowych na zapytania dotychczasowych i potencjalnych klientów;
 2. przekazania ofert na temat produktów i usług oferowanych przez podmioty Grupy Tree;
 3. zgodnej z prawem realizacji stosunków pracy;
 4. zarządzania dodatkowymi usługami wynikającymi z klauzul umownych, to jest serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym naszych usług i produktów o ile wynikają one z umów finansowych;
 5. usuwania nieprawidłowości i egzekucji przysługujących nam roszczeń w przypadku niewywiązywania się klientów lub pracowników z zawartych umów o wymiarze finansowym, włączając wystąpienie na drogę sądową;
 6. zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i regulacjami mającymi zastosowanie w zakresie działalności prowadzonej przez podmioty Grupy Tree, w tym dotyczących:
  1. wypełniania obowiązku identyfikacji i weryfikacji klientów na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  2. identyfikacji i zapobiegania oszustw;
  3. wypełnienia obowiązków sprawozdawczych prawem nakazanych;
  4. realizacji obowiązków prawnych wobec uprawnionych instytucji państwowych, w tym organów wymiaru sprawiedliwości, podatkowych, porządku publicznego.

Okresy retencji
Dane będą przechowywane w formie spersonalizowanej przez okres realizacji zawartej umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, przez okres przewidziany przepisami prawa, które mają zastosowanie dla poszczególnych grup danych.

Zgodnie z wymogami prawa podatkowego i przepisów księgowych, dane winny być przechowywane przez okres 5 lat.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy dane winny być przechowywane przez okres 10 lat.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Państwa w trybie określonym przepisami, mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie, używając danych kontaktowych uwidocznionych w tej informacji.

Odbiorcy informacji
Dane osobowe przetwarzane przez Grupę Tree mogą być udostępnione następującym odbiorcom:

 1. służby wewnętrzne podmiotów Grupy Tree, odpowiedzialne za realizację zawartych umów;
 2. zewnętrzni podwykonawcy i dostawcy, realizujący usługi w imieniu podmiotów Grupy Tree, na podstawie zawartych umów;
 3. doradcy, w tym kancelarie prawne i podatkowe w toku postępowań dotyczących sporów prawnych toczonych przez podmioty Grupy Tree;
 4. sądy i trybunały w przypadku postępowań sądowych i działań prawnych;
 5. organy publiczne, gdy istnieje obowiązek prawny przekazania im danych osobowych;
 6. banki i instytucje finansowe w toku realizacji Państwa wniosków finansowych;
 7. notariusze w przypadku gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy.

Międzynarodowe przekazywanie danych
Dane osobowe pozyskiwane przez podmioty Grupy Tree są przetwarzane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Uprawnienia podmiotów danych
Mogą Państwo realizować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

 1. prawo dostępu;
 2. prawo do sprostowania,
 3. prawo do przenoszenia,
 4. prawo do usunięcia;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

Powyższe prawa mogą być zrealizowane również, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Realizacja powyższych praw może być wprowadzona w życie przez nadesłanie żądania w formie pisemnej na adres administratora danych w Grupie Tree, podany w tej informacji. Do pisemnego żądania należy załączyć kopię dowodu tożsamości.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, można ją wycofać w każdym czasie, kontaktując się z administratorem.

Mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzoru, to jest prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
e-mail:  kancelaria@giodo.gov.pl

Dodatkowe informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji o polityce ochrony danych osobowych podmiotów Grupy Tree, prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej: https://www.tree.com.pl/rodo

Wszelkie zmiany treści tego dokumentu będą publikowane na wskazanej stronie www oraz, jeśli będzie to wynikać z przepisów prawa, będą Państwo powiadamiani pisemnie o wprowadzonych zmianach.

Data emisji niniejszej informacji
25 maja 2018 r.